Předpisy pro komerční výrobu a uvádění na trh rekreačních plavidel
Obecně problematiku technických požadavků na výrobky, prohlášení o shodě s evropskými předpisy, technických norem a státního dozoru v této oblasti řeší zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.
Rekreačními plavidly, vodními skútry a motory rekreačních plavidel uváděnými na trh Evropského společenství se podrobně zabývá prováděcí předpis k zákonu 22/1997 Sb., kterým je nařízení vlády č. 174/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla, na částečné zhotovená rekreační plavidla a na jejich vybrané části, na vodní skútry a pohonné motory rekreačních plavidel a vodních skútrů.
Jdete-li vlastní cestou, nemůžete být předstiženi.