Vysvětlivky ke vstupním údajům pro předepsanou výbavu malého plavidla, plovoucího zařízení do délky 20 m a převozní lodi s obsaditelností do 12 osob.
Druh plavidla je nutno určit v souladu s ustanovením § 9, odst. 4 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě. , podle § 2 vyhlášky č. 334/2015 Sb., o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách a §2 vyhlášky č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách.
Malá jsou plavidla s délkou trupu menší než 20 metrů; malým plavidlem není
převozní loď,
tlačný člun,
plavidlo určené k přepravě více než 12 cestujících,
plavidlo určené k vlečení nebo tlačení jiných než malých plavidel a
plavidlo určené k vedení bočně svázané sestavy jiných než malých plavidel.
V úřední praxi se za malé plavidlo nepovažují ani plovoucí stroje, plovoucí zařízení a plovoucí tělesa.
Plovoucí zařízení jsou zařízení schopná plavby s výjimkou plovoucích strojů (bagrů, beranidel apod.), která zpravidla nejsou určena k opakovanému přemísťování (jejich účel s přemísťováním nesouvisí).
Převozní lodě je konstruovaná a určená pro přepravu osob, zvířat a věcí na určitém přívozu nahrazujícím přemostění přes vodní cestu.
Druh hlavního pohonu. Hlavním pohonem je strojní zařízení, které je přímým nebo nepřímým zdrojem energie pro propulzní zařízení. Nejčastěji se jedná o spalovací motor, méně často o elektromotor, ve výjimečných případech jde o parní stroj. Spalovací motor centrály napájející pohonný elektromotor je pohonem plavidla i v případě, že napájení elektromotoru je možné i z baterií. Totéž platí pro spalovací motor, který je součástí hybridního pohonu.
Druh druhého pohonu. Druhým pohonem plavidla je pohon, který může pohánět plavidlo současně s hlavním pohonem, nebo takový pohon, který je používán jako záložní (náhradní) nebo jako alternativní. Druh druhého pohonu může mít vliv na předepsané vybavení pouze v případě, že se druhem liší od hlavního pohonu. V opačném případě není nutné jej zde zadávat.
Výkon strojů je součet výkonů všech pohonných strojů, u nichž se předpokládá současné použití. V případě alternativních pohonů je nutné uvést nejvyšší součet výkonů ze všech variant současného použití strojů.
Plocha plachet je plocha základního oplachtění, obvykle uvedená v lodním osvědčení, jde nejčastěji o součet ploch hlavní plachty (vratiplachty) a kosatky.
Délka plavidla největší délka trupu plavidla v metrech bez zahrnutí kormidla, příďového čelenu a dalších pevných zařízení, v případě vícetrupých plavidel délka nejdelšího trupu.
Výtlak plavidla - ponořený objem plně zatíženého plavidla v m3.
Vybavení centrálou. Zaškrtne se v případě, že na je plavidle instalovaný zážehový motor pohánějící elektrický generátor nebo jiné zařízení, které neslouží k pohonu plavidla.
Obytné plavidlo. Zaškrtne se v případě, že na plavidle je obytný prostor, což je plně uzavřený prostor s pevnou střechou určený pro pobyt osob, běžně pobývajících na plavidle, včetně kajuty pro přenocování, kuchyně, umývárny, apod.,
Plavidlo je vybaveno kamny. Zaškrtne se v případě, že na plavidle je instalován spotřebič určený k vytápění, kde teplo vzniká spalováním. Za kamna se nepovažuje nezávislé horkovzdušné nebo vodní naftové topení, u něhož probíhá spalování v prostoru hermeticky odděleném od vnitřních prostor plavidla.
Plavidlo je vybaveno vařičem. Zaškrtne se v případě, že na plavidle je instalován spotřebič určený k vaření, kde teplo vzniká spalováním.
Plavidlo je vodním skútrem, pokud je jeho délka menší než 4 m, pohon motorem s hydroreaktivním systémem a ovládání osobou vsedě, vstoje nebo vkleče na trupu plavidla, nikoli uvnitř něho.
Instalované plynové zařízení je plynové zařízení včetně rozvodů spojené s konstrukcí plavidla nebo s jeho vnitřním vybavením. Zcela volně umístěné plynové spotřebiče, obsahující nebo přímo spojené se zásobníkem plynu (bez vedení plynu potrubím nebo hadicí) a v celku s tímto zásobníkem volně přenosné se nepovažují za instalované plynové zařízení.
Instalované elektrické silnoproudé zařízení je elektrické zařízení s pracovním napětím přes 50 V včetně elektrických rozvodů spojené s konstrukcí plavidla nebo s jeho vnitřním vybavením. Zcela volně umístěné elektrické spotřebiče, napojené na volně položené pohyblivé přívody se nepovažují za instalované elektrické zařízení.
Instalované zdvihací zařízení je mechanické zdvihací zařízení spojené s konstrukcí plavidla.
Instalované tlakové zařízení je zařízení pracující se stlačeným plynem včetně rozvodů spojené s konstrukcí plavidla nebo s jeho vnitřním vybavením. Zcela volně umístěné zásobníky stlačeného plynu (např. potápěčské lahve), volně uložené spotřebiče na stlačený plyn (např. nářadí) a k nim připojené, volně položené hadice se nepovažují za instalované tlakové zařízení.
Jdete-li vlastní cestou, nemůžete být předstiženi.